Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік коды Біліктілік атауы Оқыту мерзімі
4S08110403 Машиналармен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша) 3W07151101 Жабдықты баптаушы